Winter 2017-18 Bible Classes

Sunday:

AM Bible Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00 a.m.

AM Worship Assembly . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 a.m.

(Children’s Bible Time during AM Worship)

PM Worship Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . 5:00 p.m.

Tuesday:

Ladies’ Bible Study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 a.m.

Wednesday:

Bible Study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 a.m.

Bible Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:00 p.m.